loty.itaka.pl

Regulamin

Spis treści

  1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego dostępnego na stronie loty.itaka.pl
  2. Załącznik nr 1: Warunki rezerwacji połączenia lotniczego i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji
  3. Załącznik nr 5: Regulamin płatności on-line
  4. Poprzednie regulaminy

Regulamin korzystania z serwisu internetowego dostępnego na stronie loty.itaka.pl

§1. [Interpretacja]

1. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście Regulaminu mają znaczenie nadane im zgodnie z treścią §2.

2. Blue Sky Travel sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży za pomocą serwisu internetowego dostępnego na stronie loty.itaka.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

§2. [Definicje]

1. Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą w celu rozszerzenia funkcjonalności, stron internetowych udostępnionych w internecie pod adresem loty.itaka.pl. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Plików Cookies.

2. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp do Serwisu Internetowego przez internet i za pomocą przeglądarki internetowej.

3. Dostawca – podmiot trzeci świadczący wybraną w procesie wyszukania usługę. W szczególności jest to każdy przewoźnik lotniczy uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych, który przewozi pasażera lub jego bagaż na podstawie biletu lotniczego, a którego oznaczenie linii lotniczej (Kod Linii IATA) znajduje się na bilecie lotniczym lub na bilecie dodatkowym.

4. Operator – przedsiębiorca obsługujący Serwis Internetowy i wystawiający dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego i obsługiwaniu zapytań o rezerwację usług przekazywanych Dostawcom za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

5. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – zespół konsultantów Operatora świadczący usługę doradztwa w zakresie wyboru i formalności związanych z rezerwacją usług Dostawców (zwane też w treściach serwisu Centrum Rezerwacji). Dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta:

Blue Sky Travel sp. z o.o.
Centrum Rezerwacji itaka.pl
ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań,
telefony: 801 006 870, +48 61 626 2017
email: biletylotnicze@itaka.pl

6. Godziny Pracy BOK – czas, w którym konsultanci BOK świadczą usługę doradztwa w zakresie wyboru i formalności związanych z rezerwacją usług Dostawców. Konsultanci są dostępni do dyspozycji Użytkowników.

7. IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association = IATA) – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie (Szwajcaria) skupiająca przewoźników lotniczych. Celem IATA jest ustalanie ogólnych norm obowiązujących w cywilnym transporcie lotniczym, opracowywanie i rozwój infrastruktury, produktów i programów umożliwiających towarzystwom lotniczym oraz agentom IATA świadczenie usług o najwyższej jakości.

8. Kod Linii IATA – dwuznakowy kod alfanumeryczny przypisany przez IATA poszczególnym liniom lotniczym (ang. Airline Designator Code).

9. System Rezerwacji – internetowy system wyszukiwania: połączeń lotniczych, miejsc noclegowych, pakietów wakacyjnych, atrakcji i samochodów do wynajęcia; udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym umożliwiający wyszukanie usług Dostawców o zadanych parametrach i w żądanych terminach oraz ustalenie ich kosztu w momencie wykonania wyszukania. Głównym zadaniem Systemu Rezerwacji jest umożliwienie Użytkownikowi porównania propozycji usług pochodzących od wielu różnych Dostawców. System Rezerwacji w celu wyświetlenia Użytkownikowi propozycji usług wysyła zapytanie do globalnych systemów rezerwacyjnych Dostawców, które obsługują rezerwację tych samych usług dla wielu odbiorców na świecie jednocześnie. W każdej chwili może się zdarzyć, że propozycja wyświetlona Użytkownikowi została właśnie sprzedana innemu odbiorcy. Dla wygody Użytkownika System Rezerwacji może w takiej sytuacji przedstawić inną propozycję, prosząc Użytkownika o akceptację zmiany ceny. Użytkownik za pomocą Systemu Rezerwacji może również: przesłać zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta, przesłać zapytanie o rezerwację wyszukanych usług zewnętrznych Dostawców, zamówić polisę ubezpieczeniową związaną z usługami Dostawców i dokonać płatności na poczet zapytania o rezerwację lub zlecenia zakupu usług.

10. Zasady i Warunki Uczestnictwa – indywidualnie określone przez Dostawcę zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych, dostępne bezpośrednio u poszczególnych Dostawców.

11. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do zarezerwowania usług Dostawców, przesłany przez Użytkownika do Operatora przez System Rezerwacji w celu rezerwacji wybranych przez Użytkownika Usług na podstawie propozycji przedstawionych w Systemie Rezerwacji.

12. Zgłoszenie – posiadająca unikalny numer, sprawa tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie Zamówienia.

13. Zapłata – opłata za wszystkie usługi przesłane przez Użytkownika w Zamówieniu i zestawione w Zgłoszeniu.

14. Termin Wykupu – ostateczny termin (data i godzina), do którego można wystawić dokument potwierdzający prawo do skorzystania z usługi Dostawcy. Dostawca lub Operator działający w imieniu i na rzecz Dostawcy musi otrzymać pełną Zapłatę w cenie określonej w Zgłoszeniu przed upływem Terminu Wykupu.

15. Podróżny – osoba korzystająca z usługi Dostawcy na podstawie dokumentu uprawniającego do skorzystania z usługi wystawionego przez Operatora. Dane Podróżnych określa Użytkownik w Zamówieniu.

16. Pakiet Touroperatora – oferta kompletnej usługi turystycznej zewnętrznego Dostawcy (tu: Touroperatora), dostępna w zakładce „Wakacje” Serwisu Internetowego, obejmującej przelot, zakwaterowanie, wyżywienie i inne określone w umowie atrakcje. Umowa na skorzystanie z Pakietu Touroperatora zawierana jest w imieniu i na rzecz konkretnego Dostawcy.

17. Pakiet Dynamiczny – Zamówienie rezerwacji usług różnych Dostawców zawierające kilka propozycji elementów podróży takich jak przelot, hotel czy wynajem samochodu. Wszystkie usługi sprzedawane są na odrębnych zasadach i warunkach określonych przez każdego z Dostawców. System Rezerwacji oferuje wyłącznie funkcjonalność jednoczesnego wyszukania różnych usług o zadanych parametrach w zewnętrznych systemach rezerwacyjnych. Organizatorem podróży pozostaje jednak odrębnie każdy z Dostawców.

18. Voucher – dokument elektroniczny uprawniający do skorzystania z usługi Dostawcy, przesyłany do Użytkownika drogą elektroniczną. Voucher jest dokumentem, który należy okazać Dostawcy. Voucher wskazuje, czy usługa nim objęta została już opłacona, czy należy ją opłacić w miejscu wykonywania usługi. Jeżeli opłata lub jej część jest należna w miejscu wykonywania usługi, Voucher jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z usługi Dostawcy pod warunkiem dokonania ostatecznego rozliczenia z Dostawcą w miejscu wykonywania usługi.

19. Płatność Online - płatność za pomocą sieci internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia, na bieżąco (w trakcie trwania połączenia). Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów Dostawców zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.

20. Zastępca Pośredni - sytuacja, w której Operator działa we własnym imieniu, z tym tylko, że nabywa usługi na rzecz zastępowanego (Użytkownika). Odpowiedzialność z tytułu świadczonych w tym przypadku usług ponosi Dostawca usługi, a nie Operator.

§3. [Postanowienia ogólne]

1. Operatorem Serwisu Internetowego jest Blue Sky Travel sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roosevelta 2 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000054368, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 781-16-99-670. W szczególności Blue Sky Travel sp. z o.o. jest akredytowanym agentem IATA w Polsce o numerze: 63-2 5298 0, działającym w imieniu i na rzecz wszystkich przewoźników zrzeszonych w IATA na podstawie umowy o agencyjnej sprzedaży pasażerskiej, a także agentem lub pośrednikiem innych podmiotów świadczących usługi noclegowe, usługi wynajmu samochodów i usługi organizacji podróży w postaci pakietów usług turystycznych (Pakietów Touroperatorów).

2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym.

3. Użytkownikowi serwisu przysługuje nieograniczone prawo do pozyskania, odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania Regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.

4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści Regulaminu.

5. Warunki Regulaminu obowiązują również wtedy, gdy Użytkownik wchodzi / uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego przez strony internetowe podmiotów trzecich. Operator nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych podmiotów trzecich.

6. Użytkownik przesyłając do Operatora Zamówienie i zlecenie zakupu usług Dostawców musi potwierdzić, że rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu. W Systemie Rezerwacji wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.

7. Rozpoczęcie świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług następuje w momencie przesłania Zamówienia i zlecenia zakupu usług Dostawców, poprzez kliknięcie klawisza REZERWUJ WYBRANE USŁUGI.

§4. [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez System Rezerwacji]

1. Wyszukanie połączeń lotniczych na podanej przez Użytkownika trasie, w wybranych datach i dla określonej liczby i przedziałów wiekowych osób. Przedstawienie propozycji połączeń wraz z ich cenami. Ceny połączeń są aktualne tylko w momencie uruchomienia przez Użytkownika wyszukania.

2. Wyszukanie dostępnych miejsc noclegowych w podanej przez Użytkownika lokalizacji, w wybranych datach i dla określonej liczby i przedziałów wiekowych osób. Przedstawienie propozycji miejsc noclegowych wraz z ich cenami. Ceny miejsc noclegowych są aktualne tylko w momencie uruchomienia przez Użytkownika wyszukania.

3. Skalkulowanie składki za ubezpieczenie podróży i/lub ubezpieczenie kosztów rezygnacji o przerwania podróży.

4. Wyszukanie dostępnych atrakcji w podanej przez Użytkownika lokalizacji, w wybranych datach i dla określonej liczby i przedziałów wiekowych osób. Przedstawienie propozycji atrakcji wraz z ich cenami. Ceny atrakcji są aktualne tylko w momencie uruchomienia przez Użytkownika wyszukania. Atrakcja w zależności od warunków określonych przez Dostawcę może zawierać: bilety wstępu do obiektów zwiedzania lub na imprezy kulturalne i sportowe, przemieszczanie się określonej trasie zorganizowanym środkiem transportu.

5. Przesłanie Zamówienia. Przesłanie zlecenia wystawienia polisy ubezpieczenia podróży.

6. Weryfikacja dostępności usług w przesłanym Zamówieniu. Rozpoczęcie świadczenia usługi pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży i utworzenie Zgłoszenia na podstawie przesłanego przez Użytkownika Zamówienia. Nadanie unikalnego numeru dla Zgłoszenia.

7. Dokonanie zapłaty na poczet Zamówienia. Dokonanie gwarancji płatności za nocleg kartą kredytową.

8. Wystawienie i przesłanie przez Biuro Obsługi Klienta dokumentów uprawniających do skorzystania z usług Dostawców na adres email Użytkownika.

9. Rezerwacja i zakup każdej usługi przesłanej w ramach Zamówienia jest odrębną transakcją, dla której każdy z Dostawców określa odrębne Zasady i Warunki Uczestnictwa. Szczegółowe warunki rezerwacji, zakupu i reklamacji poszczególnych grup opisano w następujących załącznikach, które stanowią integralną część Regulaminu:

a. Załącznik nr 1: Warunki rezerwacji połączenia lotniczego i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji

§5. [Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji]

1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych.

2. Aby uzyskać dostęp do usług świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną Użytkownik nie musi posiadać profilu osobistego w Systemie Rezerwacji. Użytkownik może uzyskać dostęp do specjalnych warunków świadczenia usług drogą elektroniczną po utworzeniu profilu osobistego w Systemie Rezerwacji.

3. Warunki korzystania z profilu osobistego, o którym mowa w ust. 2:

a. Utworzenie profilu osobistego jest bezpłatne.

b. Dane Użytkownika zakładającego profil osobisty nie są przekazywane do osób trzecich bez wyraźnego polecenia Użytkownika.

c. W każdym czasie osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Operatora, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

d. Użytkownik ma obowiązek zachowania danych dostępowych do profilu (loginu i hasła) tylko dla swojej informacji.

e. Użytkownikowi nie wolno udostępniać profilu ani danych dostępowych do niego osobom trzecim.

4. Operator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, wskazówkach na temat miejsc i regionów podróży oraz informacji na temat Operatora, Dostawców i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości email.

a. Użytkownik musi wyrazić zgodę na otrzymywanie tego typu informacji przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w profilu osobistym lub przesyłając do Operatora Zamówienie. Pola te w obydwu przypadkach są domyślnie nie zaznaczone (informacje nie są wysyłane).

b. Użytkownik może też zamówić przesyłanie takich informacji przez bezpośrednią rejestrację na jednym z formularzy subskrypcji w Serwisie Internetowym. Informacje w ramach subskrypcji będą wysyłane dopiero po potwierdzeniu woli ich otrzymywania przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w wiadomości email informującej o rejestracji adresu email Użytkownika (tzw. double opt-in).

c. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji przez:

i. odznaczenie odpowiedniego pola wyboru w profilu osobistym,

ii. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości email,

iii. przesłanie wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji do Biura Obsługi Klienta.

5. Mając na względzie treść przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy. Usługi są świadczone przez Blue Sky Travel sp. z o.o. wykonywane są przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w ustawie, a zatem konsumentowi za jego wyraźną zgodą nie przysługuje od nich prawo odstąpienia.

§6. [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego]

1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego oraz udostępnionego w nim Systemu Rezerwacji niezbędne jest posiadania komputera oraz łącza internetowego o parametrach podanych poniżej:

a. Szerokopasmowe połączenie z Internetem (w przypadku korzystania z niektórych sieci bezprzewodowych może zaistnieć sytuacja, w której prędkość połączenia internetowego znacząco spadnie, co może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem Serwisu Internetowego)

b. System operacyjny: Windows® XP/Vista/7/8 (najnowszy Service Pack), Mac OSX 10.7.5 (Mac OS X Lion), iOS w wersji 5 i wyższych, Android w wersji 2.3.3 i wyższych, Windows Phone w wersji 7.0 i wyższych.

c. Procesor (wymagania minimalne): Intel Pentium® D 2.8 GHz lub AMD Athlon™ 64 X2 4400+

d. Pamięć operacyjna (wymagania minimalne): 1 GB RAM (Windows XP), 2 GB (Windows Vista/7), 4GB Windows® 8

e. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768

2. Operator Serwisu Internetowego do jego prawidłowego używania zaleca stosowanie poniższych przeglądarek Internetowych:

a. Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej

b. Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej

c. Google Chrome w wersji 16.0.x lub nowszej

d. Safari w wersji 5.1 lub nowszej

3. Operator wymaga aby proces wyszukania i rezerwacji odbywał się w jednej karcie przeglądarki. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika. W tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce użytkownika.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Użytkownika strat związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik korzystał ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, który nie spełniało wymagań podanych w ust. 1 i 2.

5. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

6. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.

§7. [Warunki korzystania i odpowiedzialności Użytkownika za korzystanie z Systemu Rezerwacji]

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Systemu Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zaś akceptując Regulamin przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

3. Użytkownik nie ma prawa do przesłania zgłoszeń do Biura Obsługi Klienta, dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację lub przesyłania Zamówienia przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby. Dotyczy to także dokonywania płatności na poczet usług zawartych Zamówieniu, w tym w szczególności posługiwania się do tego fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

4. Podanie adresu email Użytkownika jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia Zgłoszenia oraz do dalszego kontaktu w celu jego realizacji.

5. Użytkownik przekazując Operatorowi dane elektronicznego instrumentu płatniczego (karty płatniczej), w celu realizacji Zamówienia upoważnia go jednocześnie do rezerwacji i zakupu usług u Dostawców z użyciem danych tego instrumentu oraz wystawienia wszystkich dokumentów upoważniających do skorzystania z usług Dostawców.

§8. [Ograniczenie odpowiedzialności Operatora]

1. Operator nie gwarantuje, że zaraz po wyszukaniu przez Użytkownika i wyświetleniu propozycji usług nie pojawią się w Systemie Rezerwacji lub innych systemach rezerwacyjnych z których System Rezerwacji korzysta, inne (różne od wyświetlonych) propozycje usług Dostawców.

2. Wyświetlenie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie niezwłocznie potwierdzone przesłaniem Zamówienia w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza roszczenia o zawarcie umowy.

3. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Systemu Rezerwacji i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych za jego pośrednictwem. W wyniku Zgłoszenia mogą powstać odpowiednie, zgodne z Zamówieniem rezerwacje w systemach Dostawców. Operator wystawia dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców na podstawie i zasadach zawartych odrębnie umów agencyjnych, z zastrzeżeniem, iż dla części określonych usług wskazanych w załącznikach Operator występuje w roli Zastępcy Pośredniego. Zalecamy Użytkownikom Systemu Rezerwacji uważne czytanie udostępnionych w Systemie Rezerwacji Zasad i Warunków Uczestnictwa Dostawców usług (linii lotniczych, hoteli, firm wynajmujących samochody itp.)

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet,

b. nieprawidłowe wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularzy w Zamówieniu,

c. dokonany przez Użytkownika wybór taryfy, jak również za spełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży.

§9. [Ochrona danych osobowych i polityka prywatności]

1. Administratorem danych osobowych Serwisu Internetowego jest Operator- Blue Sky Travel Sp. z o.o.

2. W stosunku do danych osobowych Użytkowników i Podróżnych przekazywanych do Serwisu Internetowego i Systemu Rezerwacji Operator działa na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowym, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:
a) zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
b) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
c) chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
d) przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
e) nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
f) ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
g) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
h) przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
i) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych danych osobowych jest możliwe jedynie gdy spełniona jest przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek:
a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie skonkretyzowanych celów,
d) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
f) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
g) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

5. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z usług, obowiązuje do jej odwołania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez Operatora, a odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Operatora usług wymagających podania danych w Serwisie Internetowym i Systemie Rezerwacji.

8. Dane osobowe Użytkowników i Podróżnych przekazywane do Systemu Rezerwacji nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom, za wyjątkiem sytuacji i w zakresie niezbędnym do prawidłowego założenia rezerwacji, wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży.

9. Dane z Zamówienia są przekazywane do systemów informatycznych Dostawców w celu wystawienia dokumentów uprawniających do skorzystania z ich usług. Użytkownik korzystający z Systemu Rezerwacji wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.

10. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) procesorom w związku z wykonaniem zakupionych przez Użytkowników i Podróżnych usług,
b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
c) kancelariom prawnym, którym Administrator może prowadzić postępowania,
d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
e) podmiotom, które są odpowiedzialne za obsługę danego produktu lub serwisu internetowego,
f) podmiotom trzecim w celu obsługi płatności.

11. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego i Systemu Rezerwacji będą przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcie i realizacja umowy (świadczenie usług),
b) podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
c) pośredniczenie w celu zawarcia lub realizacji umowy (świadczenia usług),
d) archiwizacja,
e) prowadzenia analiz i statystyk,
f) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
g) udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
h) gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

12. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
b) okres przez jaki są świadczone usługi,
c) okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
d) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
e) okres na jaki została udzielona zgoda,

13. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo do bycia informowanym,
c) prawo do poprawiania danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do usuwania danych („prawo do bycia zapomnianym”),
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu.

14. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia w Systemie Rezerwacji przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowym kluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania Zmówienia są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.

16. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, wskazówkach na temat miejsc i regionów podróży oraz informacji na temat Operatora, Dostawców i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości email ma w każdym czasie prawo do rezygnacji z otrzymywanie zamówionej informacji handlowej. Procedurę subskrypcji informacji handlowych i rezygnacji z jej otrzymywania opisano w §5 ust. 4.

17. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów uczestniczących w świadczeniu wybranej przez Państwa usługi tylko w celu realizacji tej usługi przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

18. Informujemy, że w sprawach związanych z danymi osobowymi należy wysłać maila na adres: daneosobowe@bluesky.pl.

§10. [Formy płatności]

1. Zapłata może być uiszczana w jeden z poniższych sposobów:

a. Płatność przelewem bankowym
(niezainicjowana przez System Rezerwacyjny,
realizowana samodzielnie przez Użytkownika)

b. Płatność Online
(płatność elektroniczna zainicjowana przez System Rezerwacyjny)

c. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym
(kartą płatniczą/kredytową)

d. Wpłata gotówki w placówce Operatora
(niezainicjowana przez System Rezerwacyjny,
realizowana samodzielnie przez Użytkownika)

2. Aby zmienić formę płatności należy skontaktować się z Biurem Obsługi klienta.

a. Konsultant Biura Obsługi Klienta ma prawo zweryfikować tożsamość osoby kontaktującej się w sprawie płatności.

b. Zmiany formy płatności można dokonać tylko przed wystawieniem dokumentu upoważniającego do skorzystania z usług Dostawcy.

3. Szczegółowy opis form płatności, właściwych dla poszczególnych rodzajów usług, został przedstawiony w odpowiednich załącznikach.

4. W przypadku płatności przelewem za termin dokonania Zapłaty uznaje się datę i godzinę zaksięgowania środków na rachunku Dostawcy lub Operatora.

§11. [Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży za pomocą Systemu Rezerwacji winny być zgłoszone w formie pisemnej przesłanej przesyłką pocztową na adres Biura Obsługi Klienta lub w wiadomości email przesłanej na adres reklamacje@bluesky.pl, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia Użytkownikowi potwierdzenie rezerwacji usług Dostawców bądź od chwili powzięcia przez Użytkownika informacji o podstawach reklamacji.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, ułatwiający kontakt z Użytkownikiem), numer reklamowanego Zgłoszenia oraz szczegółowy opis reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami potwierdzającymi podnoszone zarzuty.

3. Reklamacje winny być zgłoszone w języku polskim.

4. Operator rozpoznaje złożone reklamacje, dotyczące naprawy lub wymiany usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży za pomocą Systemu Rezerwacji, w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, poczynając od momentu potwierdzenia faktu wpłynięcia reklamacji.

5. Operator poinformuje Użytkownika o sposobie złożenia reklamacji w taki sam sposób w jaki reklamacja została złożona.

6. Użytkownik ma prawo do złożenia za pośrednictwem Operatora reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Dostawcą, wówczas roszczenia te powinny być adresowane bezpośrednio do Dostawcy. W takiej sytuacji Operator przekaże niezwłocznie reklamację Użytkownika do rozpatrzenia właściwemu Dostawcy.

§12. [Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy według ustawy.

3. Operator Serwisu Internetowego zastrzega prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie dokonywania transakcji.

4. W celu odtworzenia zapisów regulaminu obowiązującego w dacie przesyłania Zgłoszenia Użytkownik powinien odszukać odpowiedniej wersji regulaminu pod adresem http://loty.itaka.pl/regulamin/. Poprzednie wersje regulaminu dostępne są w zakładce: Poprzednie regulaminy.

5. Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2018 r. i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia.

Załącznik nr 1: Warunki rezerwacji połączenia lotniczego i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji

§1. [Interpretacja]

1. Blue Sky Travel sp. z o.o. ustala niniejsze warunki rezerwacji połączenia lotniczego i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji (zwane dalej „Warunkami Zakupu Biletu Lotniczego”).

2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście Warunków Zakupu Biletu Lotniczego maja znaczenie nadane im zgodnie z treścią §2.

3. Warunki Zakupu Biletu Lotniczego stanowią integralną część Regulaminu.

§2. [Definicje]

1. Linia Lotnicza - przedsiębiorstwo lotnicze świadczące usługi transportu lotniczego, obejmujące przewóz pasażerów, posiadające świadectwo urzędu lotnictwa cywilnego wydane przez państwo, w którym zostało założone.

2. Regularne Linie Lotnicze – zrzeszone w IATA, Linie Lotnicze świadczące regularne usługi transportu lotniczego. Regularne Linie Lotnicze świadczą usługi na zasadach i warunkach określonych przez IATA: http://www.iatatravelcentre.com/e-ticket-notice/Poland/Polish/. Sprzedaż biletów lotniczych Regularnych Linii Lotniczych rozliczna jest na zasadach określonych przez IATA.

3. Tanie Linie Lotnicze – Linie Lotnicze z reguły nie posiadające statusu pełnoprawnego członka IATA. Tanie Linie Lotnicze świadczą usługi na własnych zasadach i warunkach. Sprzedaż biletów lotniczych Tanich Linii Lotniczych nie jest rozliczna na zasadach określonych przez IATA.

4. Bilet Lotniczy – dokument elektroniczny uprawniający do skorzystania z usług przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozu lotniczego (Regularnych Linii Lotniczych lub Tanich Linii Lotniczych), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Podróżnym a przewoźnikiem, który zgodnie z warunkami przewozu odpowiada za realizację i ciągłość podróży Podróżnego.

5. Opłata Serwisowa – wynagrodzenie Operatora za świadczenie usługi doradztwa w zakresie doboru, pośrednictwa w rezerwacjach połączeń lotniczych oraz wystawienie, wymianę lub zmianę Biletu Lotniczego. Użytkownik jest informowany o wysokości pobieranej opłaty w procesie składania Zamówienia. Opłata Serwisowa nie jest zawarta w cenie Biletu Lotniczego.

6. Opłata za dodatkowe usługi – wynagrodzenie należne Operatorowi za świadczenie dodatkowych usług w zakresie zakupu u przewoźników lotniczych usług takich jak: dodatkowy bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład, dodatkowe miejsce na nogi, rezerwacja konkretnego miejsca w samolocie, przewóz zwierząt,przewóz sprzętu sportowego, przewóz instrumentów muzycznych. Opłata za dodatkowe usługi nie jest wliczona w cenę biletu, ani nie zawiera się w Opłacie Serwisowej. Opłata ta naliczana jest od każdej dodatkowo wykupionej usługi.

7. Taryfa – oficjalna opłata Linii Lotniczej za przewóz Podróżnego na konkretnych warunkach. Taryfa nie obejmuje wszelkich opłat lotniskowych, serwisowych, paliwowych czy podatków.

8. Warunki Taryfy – Zasady i Warunki Uczestnictwa określone przez Linię Lotniczą dla wybranej przez Użytkownika propozycji połączenia lotniczego. Warunki Taryfy określają w szczególności: cenę, warunki zakupu i zwrotu Biletu Lotniczego, Termin Wykupu Biletu Lotniczego i inne opłaty Linii Lotniczej związane z przelotem.

9. Siła wyższa – to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, takie jak: powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi epidemie, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, wywłaszczenie, stany nadzwyczajne państwa, stany epidemii, stany epidemiczne, stany zawieszenia funkcjonowania organów państwa i instytucji państwowych.

10. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście Warunków Zakupu Biletu Lotniczego, które nie zostały zdefiniowane w bieżącym paragrafie maja znaczenie nadane im zgodnie z treścią §2 Regulaminu.

§3. [Postanowienia ogólne]

1. Operator udostępniając Użytkownikom System Rezerwacji, działa wyłącznie jako agent lub Zastępca Pośredni/pełnomocnik dokonując w imieniu i na zlecenie Użytkownika wyszukania połączenia oraz pośrednictwa w rezerwacji lub zakupie rezerwacji biletu lotniczego bądź odprawy i w sprawach związanych z reklamacją. Użytkownik udziela tym samym Operatorowi pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz do wyszukiwania, rezerwacji, reklamacji, zakupie i odprawie biletu lotniczego.

2. Potwierdzenie rezerwacji przesłane Użytkownikowi na zakończenie procesu świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie połączeń lotniczych wraz z Biletem Lotniczym jest ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a Linią Lotniczą.

3. W chwili podjęcia czynności zmierzających do zakupu Biletu Lotniczego Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych Warunków Zakupu Biletu Lotniczego.

§4. [Zamówienie]

1. Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość dokonania rezerwacji połączenia lotniczego i wystawienia Biletów Lotniczych przesyłając Zamówienie przez System Rezerwacji.

2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami Taryfy dotyczącymi wybranego połączenia lotniczego.

a. Warunki Taryfy są dostępne w Systemie Rezerwacji od momentu wyświetlenia konkretnej propozycji połączenia lotniczego aż do momentu przesłania Zamówienia do Operatora oraz w przesyłanej do Użytkownika wiadomości email potwierdzającej utworzenie Zgłoszenia, po kliknięciu odnośnika: Kliknij tutaj aby zobaczyć szczegóły Twojego Zgłoszenia.

b. Link do Warunków Taryfy jest wyświetlany zawsze pod propozycją połączenia lotniczego oraz nad klawiszem REZERWUJ WYBRANE USŁUGI służącym do przesłania Zamówienia.

3. Zapoznanie się i zrozumienie Warunków Taryfy umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru najatrakcyjniejszego połączenia lotniczego oraz minimalizację kosztów związanych z ewentualną zmianą lub zwrotem biletu lotniczego. Ze względu na międzynarodowy charakter usługi jaką jest przelot część Linii Lotniczych udostępnia Warunki Taryfy wyłącznie w języku angielskim. W celu ułatwienia zrozumienia Warunków Taryfy Operator udostępnia Użytkownikowi, wbudowaną w System Rezerwacyjny i dostępną w miejscu prezentacji warunków, możliwość przetłumaczenia za pomocą ogólnodostępnej technologii Google Translator. Tłumaczenie wykonywane za pomocą technologii Google Translator jest jednak automatyczne, wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę tej technologii, ma charakter informacyjny i jako takie nie może być traktowane jako interpretacja Operatora. Użytkownik może prosić o interpretację zapisów taryfy kontaktując się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta.

4. Do ceny Biletu Lotniczego Regularnych Linii Lotniczych i Tanich Linii Lotniczych doliczana jest każdorazowo należna Operatorowi Opłata Serwisowa. Opłata Serwisowa jest prezentowana Użytkownikowi w procesie składania Zamówienia i jest elementem Zamówienia składającym się na całkowitą wartość Zapłaty. W przypadku wykupienia dodatkowych usług związanych z biletem Operatorowi może być należna Opłata za dodatkowe usługi.

5. Użytkownik w pełni odpowiada za prawidłowość i kompletność danych wprowadzonych w formularzach Systemu Rezerwacji i przesłanych w Zamówieniu do Operatora. Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za błędne podanie numeru paszportu, dowodu osobistego lub innych danych Podróżnych niezbędnych do skorzystania z zamawianych usług. W przypadku podania fałszywych danych osobowych Operator powiadomi właściwe organy ścigania.

6. Użytkownik przed przesłaniem Zamówienia i dokonaniem Zapłaty jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych, które wprowadził w Zamówieniu.

7. Podróżny przed wylotem zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia warunków wjazdu do i wyjazdu z kraju docelowego, mając w szczególności na uwadze rodzaj paszportu, wizy i inne dokumenty wjazdowe, wymagane przez służby graniczne danego kraju. Posiadacze starszych, nie biometrycznych paszportów mogą nie podlegać przepisom o bezwizowym ruchu, dotyczy to zwłaszcza Kanady. Podróżny jest zobowiązany do sprawdzenia czy paszport, którym się posługuje podlega przepisom o ruchu bezwizowym.

8. Paszport każdego z podróżnych musi być ważny jeszcze co najmniej przez okres 6 miesięcy od dnia planowanego powrotu.

9. Po otrzymaniu Zamówienia Operator ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia Zamówienia. Ceny biletów lotniczych obowiązują tylko do końca dnia założenia rezerwacji, z zastrzeżeniem iż Termin Wykupu i cena może zostać zmieniona przez Linię Lotniczą w każdym momencie.

10. W przypadku zaistnienia niezależnych od Operatora okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia takich jak: (1) brak Zapłaty, (2) powzięcie podejrzenia o podaniu w Zamówieniu niewłaściwych lub niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami danych, (3) zmiana warunków rezerwacji przez Linię Lotniczą; przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia Zamówienia przed Terminem Wykupu, Operator nie odpowiada za realizację Zgłoszenia.

11. Operator informuje, iż z uwagi na uwarunkowania poszczególnych linii lotniczych, zamówienie biletu nie jest jednoznaczne z zakupem biletu lotniczego. Jedynie wystawienie elektronicznego biletu lotniczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Operatora, lub zaksięgowanie na rachunku bankowym Operatora płatności elektronicznej lub obciążenie karty kredytowej stanowi podstawę do odbycia podróży. Oznacza to, iż wpłata całości ceny biletu lotniczego nie jest uznawana za wystawienie biletu lotniczego. Zasadnym jest wstrzymanie dokonywania dalszych zakupów usług do czasu wystawienia elektronicznego biletu lotniczego, jeżeli są one uzależnione od daty odbycia lotu.

§5. [Obsługa Zgłoszenia]

1. Po przesłaniu przez Użytkownika Zamówienia System Rezerwacji automatycznie wygeneruje nowe Zgłoszenie i prześle do Użytkownika potwierdzenie jego utworzenia na adres email podany w procesie składania Zamówienia.

2. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia zawiera:

a. informacje o wybranej propozycji połączenia lotniczego,

b. informacje o wybranych usługach dodatkowych Linii Lotniczej będącej sprzedawcą wybranego połączenia,

c. informacje o wybranych usługach dodatkowych Dostawców innych usług (np. nocleg, wynajem samochodu, polisa ubezpieczeniowa),

d. informacje o cenach wszystkich usług Dostawców, wysokości Opłaty Serwisowej Operatora oraz Terminie Wykupu,

e. informacje o wybranej formie płatności.

3. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia przesłane do Użytkownika stanowi potwierdzenie rozpoczęcia przez Operatora procesu świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie połączeń lotniczych i innych usług Dostawców wymienionych w potwierdzeniu.

4. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia nie jest biletem lotniczym upoważniającym do podróży ani dokumentem upoważniającym do skorzystania z jakiejkolwiek usługi Dostawcy w nim wymienionej.

5. W przypadku płatności przelewem lub wpłaty gotówkowej Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych w otrzymanym potwierdzeniu utworzenia Zgłoszenia.

6. Zamówiony Bilet Lotniczy należy wykupić w określonym przez Linię Lotniczą Terminie Wykupu. Termin wykupu jest podawany w Systemie Rezerwacji w Warunkach Taryfy. Jeśli bilet nie zostanie wykupiony w podanym terminie rezerwacja zostanie usunięta przez Linię Lotniczą automatycznie.

7. Cena Biletu Lotniczego (Taryfa, opłaty lotniskowe, paliwowe, podatki, opłaty za płatność kartą i inne opłaty pobierane przez Linie Lotnicze) prezentowana jest w PLN. Cena jest uzależniona od aktualnego, dziennego kursu walut (USD, EUR, GBP i inne) stosowanego przez Linie Lotnicze. Cena biletu nie jest gwarantowana przez Linie Lotnicze do momentu wystawienia Biletu Lotniczego. Aktualne, dzienne kursy walut dla konkretnej propozycji połączenia lotniczego można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

8. Przed dokonaniem płatności, w dniu wykupu Użytkownik ma obowiązek skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości email z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia ceny Biletu Lotniczego. Konsultant BOK zweryfikuje i ustali w systemie rezerwacyjnym Linii Lotniczej właściwą cenę Biletu Lotniczego.

9. Niezależnie od Operatora Systemu Rezerwacji, z uwagi na wystąpienie różnic kursowych, o których mowa w ust. 7, a także w sytuacjach nadzwyczajnych za które przyjmuje się w szczególności: zmianę opłat paliwowych i lotniskowych wprowadzanych przez Linie Lotnicze bez uprzedzenia, cena Biletu Lotniczego może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy potwierdzeniem utworzenia Zgłoszenia a faktyczną datą wystawienia Biletu Lotniczego. W takim przypadku Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu z Linią Lotniczą.

10. Za moment zakupu Biletu Lotniczego i zawarcia umowy przewozu uznaje się moment wystawienia Biletu Lotniczego w systemach Linii Lotniczych.

11. Bilety Lotnicze wystawiane są zazwyczaj w Godzinach Pracy BOK.

12. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w otrzymanych Biletach Lotniczych oraz niezwłocznego poinformowania Operatora drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek niezgodnościach danych na Bilecie Lotniczym z danymi wskazanymi przez Użytkownika w przesłanym Zamówieniu.

13. Operator mając na celu wysoką jakość usług, może dokonać korekty Opłaty Serwisowej do wysokości tej opłaty, w przypadkach, w których cena biletu lotniczego na dzień wykupu odbiega od oferty wskazanej w zgłoszeniu, tak aby całkowita pierwotna wartość zgłoszenia do zapłaty pozostała nie zmieniona.

14. W wyniku wyszukiwania propozycji połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja w której, nie da się zawrzeć z Linią Lotniczą umowy na przewóz na podstawie wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego, z uwagi na: błędną kalkulację w systemach Linii Lotniczej, brak możliwości wystawienia biletu w Polsce lub brak akceptacji przez Linię Lotniczą wybranej przez Użytkownika formy płatności. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. W sytuacji opisanej powyżej Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja Zgłoszenia.

15. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia Biletu Lotniczego w przypadku gdy:

a. w wyniku weryfikacji przesłanego Zamówienia odkryje, że cechy Podróżnych określone przez Użytkownika w parametrach formularza wyszukiwania propozycji połączeń lotniczych lub w Zamówieniu nie są zgodne z cechami Podróżnych określonymi w Warunkach Taryf Linii Lotniczych,

b. istnieją inne uzasadnione, ograniczenia w umowach między Liniami Lotniczymi, na które Operator nie ma wpływu, a Użytkownik nie aprobuje warunków alternatywnego połączenia lotniczego lub ze względu na wybrane przez Użytkownika parametry połączenia nie można zaproponować żadnego połączenia alternatywnego w ramach umów jakie Operator zawarł z Dostawcami,

c. odmowy przez Użytkownika wniesienia dopłaty różnicy, o której mowa w ustępach §5 powyżej.

16. W dniu dokonania Zapłaty przez Użytkownika całkowitej, łącznej należności związanej z Zamówieniem, Operator wystawia Bilety Lotnicze i przesyła je w wersji elektronicznej na wskazany w procesie składania Zamówienia adres e-mail.

§6. [Zmiany w wystawionych Biletach Lotniczych]

1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez przewoźnika lotniczego w Warunkach Taryfy.

2. Regulaminy przewozu poszczególnych Tanich Linii Lotniczych znajdują się na stronach internetowych tychże przewoźników. Odnośnik do ogólnych warunków przewozu Taniej Linii Lotniczej dostępny jest w Systemie Rezerwacji w warunkach rezerwacji przy każdej propozycji połączenia i w potwierdzeniu utworzenia Zgłoszenia.

3. Użytkownik dokonujący zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Taryfy. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej, Operator naliczy Opłatę Serwisową za każdy zmieniany Bilet Lotniczy.

4. W przypadku chęci dokonania zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję z opisem zmian w wiadomości email wysłanej na adres Biura Obsługi Klienta podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub rezerwacji w Liniach Lotniczych. Nie należy przesyłać kolejnego Zamówienia w celu dokonania zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu.

5. Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian w Bilecie Lotniczym, podając Użytkownikowi całkowity koszt transakcji i dokona zmian dopiero po akceptacji ich warunków przez Użytkownika.

§7. [Warunki anulowania rezerwacji w Liniach Lotniczych przez Użytkownika]

1. Przed wystawieniem Biletu Lotniczego Użytkownik ma prawo do anulowania dokonanej rezerwacji w Liniach Lotniczych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Biura Obsługi Klienta, podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub rezerwacji w Liniach Lotniczych.

2. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia, zwłaszcza w zakresie ceny wskazanej w uprzedniej rezerwacji.

§8. [Warunki anulowania rezerwacji przez Linię Lotniczą]

1. W przypadku rezerwacji założonych w Regularnych Liniach Lotniczych informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie po ich otrzymaniu od przewoźnika droga telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu. Operator rekomenduje śledzenie bieżącego statusu rezerwacji przez odpowiednie strony dostawców systemów rezerwacyjnych Amadeus (www.checkmytrip.com) i Travelport (www.viewtrip.com).

2. W przypadku zakupionych za pośrednictwem Operatora Biletów Lotniczych Tanich Linii Lotniczych, Operator nie może i nie uczestniczy w przekazywaniu informacji dotyczących przewoźnika za wyjątkiem przekazania Użytkownikowi elektronicznego potwierdzenia zawarcia umowy na przewóz, generowanego automatycznie przez system rezerwacyjny Taniej Linii Lotniczej w momencie realizacji Zgłoszenia.

3. W przypadku zamówienia przez Użytkownika dwóch przelotów tej samej Linii Lotniczej, na te same lub zbliżone daty i na te same dane osobowe (imiona i nazwiska) Podróżnych, w tym samym lub w różnych biurach podróży (agentach) oferujących sprzedaż Biletów Lotniczych, Linia Lotnicza ma prawo anulowania obu rezerwacji, na co Operator nie ma wpływu i za co nie odpowiada.

4. Może również zaistnieć sytuacja, że Linia Lotnicza zmienia lub wycofuje ze sprzedaży miejsca na określonych rejsach lotniczych w podanych Warunkach Taryf już po przesłaniu Zamówienia i dokonaniu rezerwacji w Linii Lotniczej, a przed dokonaniem Zapłaty. Zgłoszenie takie zostanie anulowane bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

5. W przypadku zakupu biletu lotniczego uprawniającego od odbycia podróży do miejsca docelowego i zakupu biletu powrotnego, w sytuacji gdy zarówno pierwszy lot oraz lot powrotny odbywa się za pośrednictwem różnych linii lotniczych, Operator zastrzega sobie prawo iż w przypadku anulowaniu któregokolwiek z tych lotów, bilet lotniczy na lot nieodwołany nadal jest ważny. Nie uprawnia to zatem do żądania zwrotu należności od Operatora za lot nieodwołany. Zwrot należności za bilet anulowany odbywa się na zasadach opisanych w Zasadach i Warunkach Uczestnictwa. Operator wskazuje, iż w sytuacji łączenia biletów na pierwszy lot oraz lot powrotny, może się zdarzyć sytuacja, w której loty te odbywać się będą z różnych lotnisk w danej miejscowości.

§9. [Warunki zwrotu Biletu Lotniczego]

1. Użytkownik przesyłając Zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Taryfy Linii Lotniczej, a zwłaszcza z warunkami zwrotu Biletu Lotniczego.

2. Użytkownik ma prawo zwrotu Biletu Lotniczego zakupionego za pośrednictwem Operatora jedynie pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu.

3. Warunki zwrotu Biletu Lotniczego określają Linie Lotnicze. W przypadku Tanich Linii Lotniczych nie ma możliwości dokonania zwrotu Biletu Lotniczego.

4. Zamiar dokonania zwrotu zakupionego Biletu Lotniczego należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu.

5. Zwrot Biletu Lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty ustalonej każdorazowo przez Linię Lotniczą dla każdych Warunków Taryfy osobno.

6. Warunki Taryf promocyjnych nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w Bilecie Lotniczym, a rezygnacja Podróżnego z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za Bilet Lotniczy. Informacje o braku możliwości zmiany / zwrotu wystawionego Biletu Lotniczego podane są w Warunkach Taryfy Linii Lotniczej. Warunki zwrotu Biletu Lotniczego dla konkretnej propozycji połączenia lotniczego można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

7. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany Bilet Lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Użytkownika w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu od właściwej Linii Lotniczej.

8. Zwrot pojedynczego Biletu Lotniczego podlega opłacie w wysokości odpowiadającej Opłacie Serwisowej pobranej w ramach Zgłoszenia za wystawienie zwracanego Biletu Lotniczego.

9. Opłata za zwrot Biletu Lotniczego zostanie pobrana w takiej samej formie, w jakiej została pobrana Opłata Serwisowa przy zakupie biletu. Zlecenie dokonania zwrotu Biletu Lotniczego złożone do Biura Obsługi Klienta droga telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości email jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie Użytkownika opłata za zwrot Biletu Lotniczego i nie wymaga uzyskania dodatkowej zgody od Użytkownika.

10. Kwota należna do zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę za zwrot Biletu Lotniczego.

11. Operator umożliwia zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży zgodnie z warunkami ubezpieczyciela dostępnymi w Systemie Rezerwacji.

§10. [Realizacja Zapłaty]

1. Zapłata na poczet wystawienia Biletów Lotniczych może być realizowana tylko za pomocą form płatności zdefiniowanych w Regulaminie. Wyboru formy płatności dokonuje Użytkownik w procesie składania Zamówienia.

2. Realizacja Zapłaty przelewem bankowym

a. Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanym przez System Rezerwacji.

b. Niewłaściwe lub błędne wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację, a w konsekwencji zaksięgowanie płatności.

c. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Terminem Wykupu wskazanym w Systemie Rezerwacji.

d. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres email lub numer faksu. Niezależnie od tego, do potwierdzenia wpłaty koniecznym jest uznanie rachunku bankowego Operatora lub Dostawcy.

e. Użytkownik powinien wykonać przelew w punkcie płatności (placówce banku), który zapewni uznanie rachunku bankowego Operatora lub Dostawcy i zaksięgowanie przelewu przed Terminem Wykupu. Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy naszych Klientów (Użytkowników Systemu Rezerwacji) o dokonywanie wyłącznie przelewów bankowych a nie pocztowych wpłat na konto.

3. Realizacja Zapłaty w formie Płatności Online

a. Każdorazowo Płatność Online w formie przelewu bankowego odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez bank Użytkownika.

b. W przypadku anulacji przelewu bankowego, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Biura Obsługi Klienta o zaistniałej sytuacji jako dowód rezygnacji z przesłanego Zamówienia.

c. W przypadku braku informacji o odwołaniu przelewu Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu rezerwacji usług Dostawców.

d. Płatność Online wiąże się z dodatkowym kosztem dla Użytkownika, o czym Użytkownik jest każdorazowo informowany przed przesłaniem Zamówienia do Operatora. Dodatkowy koszt wynika z opłat pobieranych przez zewnętrznych Dostawców za realizację Płatności Online.

4. Realizacja Zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym (kartą kredytową)

a. Przesłanie przez Użytkownika w Zamówieniu danych elektronicznego instrumentu płatniczego w celu zapłaty jest jednoznaczne ze zgodą na ich natychmiastowe użycie do zakupu zamawianych usług Dostawców.

b. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty kredytowej Użytkownika, niezbędne jest podanie następujących danych:

i. imię i nazwisko posiadacza karty,

ii. rodzaj karty kredytowej,

iii. numer karty kredytowej,

iv. data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),

v. kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).

c. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku Użytkownika.

d. Operator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu wyjaśnienia bądź ewentualnie ustalenia innej formy płatności w przypadku:

i. odrzucenia karty kredytowej przez globalny system rezerwacji lotniczej,

ii. braku możliwości zablokowania na rachunku Użytkownika środków w odpowiedniej wysokości,

iii. gdy Linia Lotnicza nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu.

e. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny Biletu Lotniczego związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu bądź biletów w terminie oryginalnej rezerwacji. W przypadku większej ilości osób zarezerwowanych na jednej wspólnej rezerwacji, Bilety Lotnicze wystawiane są pojedynczo i osobno do każdego biletu dokonywana jest blokada środków na karcie kredytowej, co jest jednoznaczne z automatycznym wystawieniem Biletu Lotniczego. W przypadku niemożności wystawienia pozostałych biletów (brak środków na karcie), Operator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem. W sytuacji gdy Użytkownik nie ma możliwości uzupełnienia środków na karcie kredytowej, ustalana jest inna ewentualna forma płatności. Jeżeli nie ma i takiej możliwości, uznaje się za zamówione jedynie Bilety Lotnicze, dla których została dokonana autoryzacja płatności i które zostały automatycznie wystawione, niezależnie od ilości osób pierwotnie przesłanych w Zamówieniu.

f. Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości wprowadzonych informacji.

g. Przesyłając przez System Rezerwacji Zamówienie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez upoważnionych pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej. Jeżeli właściciel karty nie jest żadnym z podróżujących zobowiązany jest on wypełnić własnoręcznie podpisany formularz autoryzujący transakcję i przesłać go wraz z zeskanowaną kartą płatniczą lub kredytową na adres email Biura Obsługi Klienta podając w treści wiadomości email numer Zgłoszenia lub rezerwacji Linii Lotniczej.

h. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty spowoduje anulowanie Zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza osób nieposiadających polsko brzmiącego nazwiska, podróżujących z pominięciem lotnisk w Polsce.

i. Brak kontaktu z właścicielem karty, w przypadkach uzasadnionych poniżej, a w szczególności:

i. karta nie należy do żadnego z podróżnych,

ii. data wylotu jest krótsza niż 2 dni robocze od momentu złożenia rezerwacji,

iii. podróż odbywa się w całości poza granicami Polski.

Skutkować będzie zawieszeniem realizacji Zgłoszenia do momentu wyjaśnienia autoryzacji płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do bez kosztowej anulacji Zgłoszenia.

j. Mając na uwadze różne formy i sposoby rozliczania kart przez banki, może mieć miejsce sytuacja, gdzie konto bankowe Użytkownika zostanie obciążone w walucie obcej.

k. Za koszty przeliczenia waluty obcej na polskie złote, prowizje bankowe pobrane przez bank Użytkownika Operator nie bierze odpowiedzialności.

l. Obciążenie karty kredytowej bądź płatniczej następuje w dwóch transakcjach:

i. Do Operatora (Opłata Serwisowa)

ii. Do Dostawcy usług (cena biletu, na która składają się: Taryfa, opłaty lotniskowe, paliwowe, podatki, opłaty za płatność kartą i inne opłaty pobierane przez Linie Lotnicze).

m. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania wszelkich należności w jednej transakcji.

5. Realizacja Zapłaty przez wpłatę gotówki w placówce Operatora

a. Operator umożliwia Użytkownikowi uiszczenie Zapłaty w placówkach Operatora prowadzonych w Warszawie i Poznaniu najpóźniej na 30 minut przed ich zamknięciem.

b. Celem dokonania wpłaty należy podać numer Zgłoszenia bądź rezerwacji Linii Lotniczej oraz kwotę wpłaty wynikającą z Zamówienia, bądź uzgodnioną z Operatorem jeżeli nie jest ona dokonywana w dniu przesłania Zamówienia.

c. Placówki Operatora, w których umożliwiono dokonanie płatności gotówką:

d. Blue Sky Travel – Poznań
ul. Roosevelta 2, 60-829 Poznań.

§11. [Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia]

1. Faktury wystawiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy oraz z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.), z zachowaniem warunków właściwych rozporządzeń wykonawczych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528).

3. Wystawione przez Operatora faktury elektroniczne przesyłane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji.

4. W przypadku niewskazania osobnych danych do wystawienia faktury VAT przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w procesie składania Zamówienia faktura VAT zostanie wystawiona na dane płatnika wskazanego w Zamówieniu. Formularz umożliwiający wpisanie danych płatnika i pole wyboru opcji umożliwiające wpisanie osobnych danych nabywcy – odbiorcy na dokumencie faktury VAT, są dostępne w ostatnim kroku procesu składnia Zamówienia w sekcji „Dane płatnika”.

5. W przypadku nie zaznaczenia opcji wystawienia faktury VAT w procesie składania Zamówienia, Użytkownik musi prośbę o wystawienie faktury kierować na adres: faktury.bluesky@whynottravel.pl.

6. Operator występuje w roli Zastępcy Pośredniego w następujących przypadkach:

a. Linia Lotnicza nie obsługuje wybranej przez Użytkownika formy płatności,

b. Użytkownik żąda od Operatora dokumentu faktury VAT także za Bilet Lotniczy.

§12. [Płatna odprawa online]

1. Usługa płatnej odprawy online gwarantuje wysłanie w pierwszej kolejności kart pokładowych do Użytkowników, którzy za taką usługę zapłacili.

2. Dostępność usługi płatnej odprawy online jest zależna od wybranej linii lotniczej.

Poprzednie wersje regulaminu